INFORMAČNÍ MEMORANDUM PRO ZÁKAZNÍKY

Obsah:
I. Úvod
II. Kam směřovat dotazy související se zpracováním mých osobních údajů
III. Které autosalony společnost zastupuje
IV. Kdo je správcem Vašich osobních údajů
V. Které osobní údaje o mně IVOS Zlín, s.r.o. zpracovává
VI. Proč IVOS Zlín, s.r.o. zpracovává moje osobní údaje
VII. Musím společnosti IVOS Zlín, s.r.o. své osobní údaje poskytnout?
VIII. Jak se společnost IVOS Zlín, s.r.o. k mým osobním údajům dostává
IX. Za jakými účely společnost IVOS Zlín, s.r.o. moje osobní údaje zpracovává
X. Jakými způsoby společnost IVOS Zlín, s.r.o. jsou osobní údaje zpracovány
XI. Která práva mohu v souvislosti se zpracováním osobních údajů uplatnit u společnosti IVOS Zlín, s.r.o.
XII. Jak mohu svá výše uvedená práva uplatnit
XIII. Jak dlouho společnost IVOS Zlín, s.r.o. moje osobní údaje zpracovává
XIV. Komu dalšímu umožňujeme přístup k Vaším osobním údajům
XV. Dodavatelé
XVI. Orgány státní správy, soudy a orgány činné v trestním řízení
XVII. Jsou moje osobní údaje zpracovávány v zahraničí
XVIII. Seznam výše uvedených právních předpisů

I. Úvod
Vážíme si Vašeho zájmu a důvěry, kterou nám projevuje tím, že jste si vybrali pro Vaše potřeby vozidla, které jsou součástí našeho portfolia.
Abychom Vám naše produkty a služby mohli poskytovat, případně naše služby ještě vylepšovat a plnit legislativní požadavky pro podnikání, zpracováváme o Vás řadu osobních údajů. Naším hlavním cílem je poskytovat Vám služby na vysoké úrovni a se stejným standardem přistupujeme i ke zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.
Podrobnosti o osobních údajích, které o Vás shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaká máte související práva, naleznete v tomto dokumentu. Prosíme Vás proto o pozornost při prostudování tohoto memoranda.
Tento dokument, může být v průběhu měněn a doplňován. Aktuální verzi vždy najdete na našich prodejnách u prodejců, případně na našich webových stránkách.
Naši prodejci jsou Vám plně k dispozici pro Vaše případné dotazy. Případně Vám odpovíme na našich e-mailech uvedených na webových stránkách.
Tato informace je určena pro (potenciální) zákazníky všech autosalonů, které jsou ve skupině IVOS Zlín, s.r.o.
Přiměřeně jsou údaje obsažené v této informaci použitelné i ve vztahu ke zpracování osobních údajů dalších osob, jejichž osobní údaje můžeme zpracovávat v souvislosti s námi poskytovanými službami, kterými jsou zejména:
– spolužadatelé a další třetí osoby poskytující zajištění v případě leasingových a pojišťovacích služeb
– účastníci prováděných platebních transakcí
– osoby vkládající hotovost
– zmocněnci či zákonní zástupci
V případě, že si myslíte, že nepatříte do žádné z výše uvedených kategorií subjektů údajů, kontaktujte prosím naše prodejce, kteří Vám poskytnou doplňující údaje.
Potenciálním zákazníkem je pro potřeby tohoto dokumentu myšlena osoba, která projeví zájem o kterékoliv služby poskytující společností IVOS Zlín, s.r.o. (např. předváděcí jízdy) a v této souvislosti jsou společnosti poskytnuty Vaše osobní údaje.

II. Kam směřovat dotazy související se zpracováním mých osobních údajů
V případě, že s námi budete chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit:
– Váš dotaz zaslat e-mailem na adresu: autosalon@ivoszlin.cz
– písemně na adresu: IVOS Zlín, s.r.o., Zlínská 390, 763 16 Fryšták

III. Společnost IVOS Zlín, s.r.o. zastupuje tyto obchodní značky vozidel:
MAZDA – Mazda Motor Logistics Europe NV působící na území České republiky prostřednictvím společnosti Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka, se sídlem Türkova 2319/5 b, 149 00 Praha 4, IČ: 275 94 947
HONDA – Honda Motor Co. Ltd. Působící na území české republiky prostřednictvím společnosti Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika, se sídlem Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, IČ: 242 67 007
SUBARU – SUBARU, ČR s.r.o., se sídlem Pekařská 638, 155 00 Praha 5, IČ: 636 67 762

IV. Kdo je správcem Vašich osobních údajů
Ve všech případech je správcem Vašich osobních údajů společnost IVOS Zlín, s.r.o.
V případě, že budete chtít využít naší nabídky k vyřízení leasingu a pojištění Vašeho nového vozu, bude správcem Vašich osobních údajů tato společnost. Společnost IVOS Zlín, s.r.o. Vám pouze zajistí službu s vyřízením pojištění nebo financování Vašeho vozu. Po ukončení této služby Vaše osobní údaje, které nám k zajištění těchto služeb poskytnete, nebudeme dále zpracovávat ani archivovat.

V. Které osobní údaje o mně IVOS Zlín, s.r.o. zpracovává
Pro potřeby uzavření obchodního případu nám předáváte následující osobní údaje:
Identifikační údaje – jméno, příjmení, tituly, státní občanství, příp. IČO a DIČ, pokud jste fyzická osoba – podnikatel, povolání/zaměstnání.
Kontaktní údaje – adresy trvalého pobytu, bydliště, popř. korespondenční adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy.
Identifikační a kontaktní údaje jiných osob, které se účastní prováděného obchodu, např. jiné fyzické osoby zastupující zákazníka na základě zákona či plné moci apod.
Pro potřeby vyřízení leasingové smlouvy nám předáváte následující osobní údaje:
Identifikační údaje – jméno, příjmení, tituly, typ a číslo průkazu totožnosti, státní občanství, příp. IČO a DIČ, pokud jste fyzická osoba – podnikatel
Kontaktní údaje – adresy trvalého pobytu, bydliště, popř. korespondenční adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, čísla bankovních účtů
Identifikační a kontaktní údaje jiných osob, které se účastní prováděného obchodu, např. jiné fyzické osoby zastupující zákazníka na základě zákona či plné moci apod.
Sociodemografické údaje – jde zejména o údaje o věku, vzdělání, povolání/zaměstnání, rodinném stavu, počtu osob v domácnosti, rodinných poměrech apod.
Údaje o majetkových poměrech – jde zejména o údaje o příjmech a výdajích, údaje o případných exekucích, insolvencích, závazcích vůči jiným věřitelům a jejich plnění apod.
Tyto osobní údaje jsou předávány na příslušnou leasingovou společnost, kteráže vstupuje jako jejich správce a dále je zpracovává. Společnost IVOS Zlín, s.r.o. je po vyřízení této služby nebude dále zpracovávat ani archivovat

Pro potřeby vyřízení pojistné smlouvy nám předáváte následující osobní údaje:
Identifikační údaje – jméno, příjmení, tituly, typ a číslo průkazu totožnosti, státní občanství, příp. IČO a DIČ, pokud jste fyzická osoba – podnikatel
Kontaktní údaje – adresy trvalého pobytu, bydliště, popř. korespondenční adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy
Tyto osobní údaje jsou předávány na příslušnou pojistnou společnost, která zde vstupuje jako jejich správce a dále je zpracovává. Společnost IVOS Zlín, s.r.o. je po vyřízení této služby nebude dále zpracovávat ani archivovat.
Údaje vzniklé v průběhu využívání našich služeb
Během trvání smluvního vztahu můžeme v souvislosti s poskytovanými službami zpracovávat další Vaše osobní údaje, např:
– Při platbě kartou – údaje vztahující se k platebním transakcím (číslo účtu, částka, datum splatnosti, informace o plátci)
Další údaje
Za účelem zajištění bezpečnosti našeho provozu pořizujeme kamerové záznamy z prostor v okolí naší provozovny.

VI. Proč IVOS Zlín, s.r.o. zpracovává moje osobní údaje
Které právní základy pro zpracování osobních údajů společnost IVOS Zlín, s.r.o. používá?
Společnost IVOS Zlín, s.r.o. může Vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro účely, ke kterým má příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k činnostem, které společnost IVOS Zlín, s.r.o. provozuje, a účelům, pro které v souvislosti s tím Vaše osobní údaje zpracovávají, přichází jako právní základ v úvahu zpracování osobních údajů:
– je-li to nezbytné pro splnění uzavřené smlouvy s Vámi
– je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti
– oprávněný zájem
– na základě Vašeho souhlasu
Ke zpracování osobních údajů je tedy potřeba Váš souhlas pouze v případě, že společnost IVOS Zlín, s.r.o. nemá v rámci daného účelu zpracování jiný právní základ.
Účely, pro které společnost IVOS Zlín, s.r.o. osobní údaje zpracovává, lze rozdělit do následujících hlavních okruhů:
obsluha zákazníka, plnění smlouvy, zajišťování bezpečnosti včetně plnění právních povinností, marketing a vnitřní správa včetně rozvoje a zlepšování služeb.

VII. Musím společnosti IVOS Zlín, s.r.o. své osobní údaje poskytnout?
Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. V případě, že nám ale Vaše osobní údaje odmítnete poskytnout pro účely zpracování, které mají jiný právní základ zpracování než Váš souhlas, nebude možné, abychom spolu smlouvu uzavřeli, protože poskytnutí Vašich osobních údajů pro tyto účely je předpokladem nezbytným pro uzavření smlouvy.
V případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je poskytnutí osobních údajů pro tyto účely vždy zcela na Vaší úvaze. Pokud zvažujete udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely v souvislosti s uzavřením smlouvy, tak bychom Vás chtěli upozornit, že jeho udělení není předpokladem pro uzavření smlouvy. Váš souhlas můžete v každém případě kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

VIII. Jak se společnost IVOS Zlín, s.r.o. k mým osobním údajům dostává
Společnost IVOS Zlín, s.r.o. zpracovává osobní údaje, které:
– jste Vy sám sdělil / Vy sama sdělila společnost IVOS Zlín, s.r.o.
– vznikají tím, že využíváte naše služby

IX. Za jakými účely společnost IVOS Zlín, s.r.o. moje osobní údaje zpracovává
Účel zpracování: Identifikace zákazníka
Popis: Pokud s námi chcete uzavřít smlouvu, tak stejně jako Vy potřebujete vědět, kdo jsme my, a kde nás v případě potřeby můžete zastihnout, tak i my potřebujeme toto vědět o Vás.
Právní základ: Provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost – plnění právní povinnosti
Účel zpracování: Příprava smlouvy na Vaši žádost
Popis: Řádná identifikace smluvních stran je nezbytnou náležitostí jakékoli smlouvy. Další rozsah osobních údajů, které budou ve smlouvě uvedeny, pak záleží na tom, jaký produkt či službu si u nás sjednáváte.
Právní základ: Provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost
Účel zpracování: Poskytování služeb dle sjednané smlouvy
Popis: Pokud jste naším zákazníkem, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, který je potřebný pro to, abychom Vám mohli poskytovat sjednané služby
Právní základ: Plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/a
Účel zpracování: Účetní a daňová agenda
Popis: Společnost IVOS Zlín, s.r.o. musí vést účetnictví a platit daně. Vaše osobní údaje tedy v nezbytném rozsahu zpracováváme za účelem splnění této povinnosti.
Právní základ: Plnění právní povinnosti, konkrétně:
– Zákon o účetnictví
– Zákon o daních z příjmů
– Daňový řád
Účel zpracování: Obsluha zákazníků vč. změn smluv a řešení stížností
Popis: Pokud máte během trvání našeho smluvního vztahu jakýkoli dotaz či připomínku, můžete se na nás obrátit osobně, elektronicky nebo telefonicky. V takovém případě budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom Vám byli schopni poskytnout konkrétní odpověď, řešení nebo radu. Rovněž pokud se během trvání našeho smluvního vztahu domluvíme na změně některých parametrů a bude třeba změnit smlouvu, kterou jsme spolu uzavřeli, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat za tímto účelem.
Právní základ: Plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/a
Účel zpracování: Sporná agenda: určení, výkon nebo obhajoba našich právních nároků vč. vymáhání pohledávek.
Popis: V případě, že budeme nuceni vymáhat naše pohledávky, které za Vámi máme, soudní cestou, nebo pokud mezi námi vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou a bude předložen k řešení soudu, použijeme pro ochranu našich práv v nezbytném rozsahu i Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje můžeme rovněž použít za účelem vymáhání našich nároků či v rámci jednání se třetími stranami, které mají zájem o postoupení naší pohledávky za Vámi, včetně realizace tohoto postoupení.
Právní základ: Ochrana našich práv a právem chráněných zájmů – plnění právní povinnosti
Účel zpracování: Přímý marketing
Popis: Společnost IVOS Zlín, s.r.o. má zájem informovat Vás o svých produktech a službách, které pro Vás mohou být relevantní. Za tímto účelem můžeme využívat buď:
a) Vaše osobní údaje v rozsahu dle souhlasu se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil/a
b) Vaši e-mailovou adresu, a to za předpokladu, že jste naším zákazníkem a pro šíření našich obdobných produktů nebo služeb, jste nám udělil/a souhlas až do okamžiku, kdy s tím vyslovíte nesouhlas.

Právní základ: Vámi udělený souhlas – ochrana našich práv a právem chráněných zájmů
Účel zpracování: Vnitřní a externí audit
Popis: Společnost IVOS Zlín, s.r.o. je povinna provádět účetní audit našich závěrek a ověřit toto nezávislým externím auditorem. Interní a/nebo externí auditoři mohou mít při výkonu své činnosti přístup k osobním údajům.
Právní základ: Plnění právní povinnosti, konkrétně:
– Zákon o účetnictví
– Zákon o daních z příjmů
– Daňový řád

Účel zpracování: Bezpečnost
Popis: Za účelem zajištění bezpečnosti majetku našeho a našich klientů je v okolí naší provozovny instalován kamerový systém.
Právní základ: Ochrana našich práv a právem chráněných zájmů

X. Jakými způsoby společnost IVOS Zlín, s.r.o. jsou osobní údaje zpracovány
Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy v souladu s legislativními požadavky.
V souladu s komplexní interní předpisovou základnou jsou osobní údaje pod stálou fyzickou i elektronickou kontrolou. Za účelem ochrany dat jsou bezpečnostně-organizační opatření. Pro maximální bezpečnost jsou realizovány kontrolní, technické a bezpečnostní postupy definované zákonem a interními předpisy. Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.

XI. Která práva mohu v souvislosti se zpracováním osobních údajů uplatnit u společnosti IVOS Zlín, s.r.o.
Informace o zpracování osobních údajů
Můžete nás požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, v jejímž rámci jsme povinni Vám bez zbytečného odkladu sdělit informace o:
– účelu zpracování
– zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji
– příjemcích Vašich osobních údajů
– informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů
Za poskytnutí této informace jsme oprávněni požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Žádost o vysvětlení / odstranění protiprávního stavu
Pokud byste se domnívali či zjistili, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů nebo v rozporu se zákonem, máte právo nás požádat o vysvětlení nebo nás vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních údajů.
V případě porušení našich povinností můžete své podněty adresovat i Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.
Odvolání souhlasu
Na základě souhlasu společnost IVOS Zlín, s.r.o. Vaše osobní údaje zpracovává pouze pro účely, které jsou přesně definovány na příslušném dokumentu. Jedná se především o souhlasy s předáním Vašich osobních údajů pro potřeby výše uvedených zastoupení obchodních značek vozidel a pro marketingové účely. Váš souhlas s tímto zpracováním můžete kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá žádný vliv na náš smluvní vztah.

XII. Jak mohu svá výše uvedená práva uplatnit
Obraťte se na nás prostřednictvím některého z kontaktů uvedených čl. II.

XIII. Jak dlouho společnost IVOS Zlín, s.r.o. moje osobní údaje zpracovává
Osobní údaje vztahující se k uzavření a plnění smlouvy a péči o zákazníka zpracováváme po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou jsme tyto údaje povinni uchovávat podle obecně závazných právních předpisů (10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu dle Zákona o archivnictví a spisové službě) a dále je pak uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním nebo správním řízení, vždy však nejpozději do doby vypršení relevantních zákonem určených lhůt.
Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu pro marketingové účely, jsou zpracovávány po dobu, na kterou jste nám souhlas udělil/a, resp. do okamžiku, než svůj souhlas odvoláte.
V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, příp. anonymizovány.
Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, příp. anonymizovány.

XIV. Komu dalšímu umožňujeme přístup k Vaším osobním údajům
Obecně řečeno je příjemcem osobních údajů každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny. Dle povahy situace tedy příjemcem osobních údajů může být buď jiný správce osobních údajů (sám určuje účely a prostředky zpracování těchto osobních údajů) nebo zpracovatel osobních údajů (zpracovává osobní údaje pro správce osobních údajů).
Společnosti IVOS Zlín, s.r.o. Vaše osobní údaje zásadně nesdílejí s jinými správci osobních údajů, ledaže by k takovému předání byly povinny či oprávněny na základě právního předpisu nebo byste nám k němu udělili souhlas.
V případě, že pro Vás budeme vyřizovat leasingové a pojišťovací služby vstupují tyto společnosti do procesu jako správci Vašich osobních údajů. Společnost IVOS Zlín, s.r.o. pro Vás tuto službu zajistí a Vaše osobní údaje k těmto službám nebudeme uchovávat ani archivovat.
Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba. Subjekty, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, které společnost IVOS Zlín, s.r.o. jako správce spravuje, vždy pečlivě prověřujeme a dbáme na to, aby dodržovaly odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro nás mohl stát zpracovatelem osobních údajů, které spravujeme, je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji oprávněn nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu, pro účely splnění jeho úkolu a po sjednanou dobu.

XV. Dodavatelé – zpracovatelé
Do některých našich činností můžeme zapojovat třetí subjekty – naše dodavatele. V závislosti na charakteru dané činnosti může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů tímto dodavatelem v postavení zpracovatele osobních údajů.
Našimi dodavateli jsou:
– Poskytovatelé IT služeb
– Dodavatelé vozidel, které jsou uvedeny v čl. III
– Advokátní kanceláře
– Subjekty poskytující tiskové a poštovní služby
– Subjekty poskytující skartační a archivační služby
– Subjekty poskytující poradenské služby
– Externí auditor
Všichni naši dodavatelé jsou společnosti se sídlem v České republice.

XVI. Orgány státní správy, soudy a orgány činné v trestním řízení
Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní údaje sdílet bez Vašeho souhlasu se třetími osobami (např. exekutoři, orgány činné v trestním řízení, soudy, a další) za účelem plnění jejich povinností a popřípadě výkonu rozhodnutí. Osobní údaje zákazníků mohou být zpřístupněny i sektorovým orgánům dohledu v rámci výkonu jejich činnosti (např. ČNB, Úřad pro ochranu osobních údajů či Úřad pro ochranu hospodářské soutěže).

XVII. Jsou moje osobní údaje zpracovávány v zahraničí
V rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“) platí režim volného pohybu osobních údajů a pro jejich zpracování se uplatní stejná pravidla jako v České republice.
V některých případech se může stát, že naši dodavatelé osobní údaje zpracovávají ve třetích zemích (tedy zemích mimo EHP), ovšem vždy při dodržení veškerých legislativních požadavků.
V případě, že jste si z naší nabídky pořídili vozidla značky MAZDA nebo HONDA jsou Vaše osobní údaje sdíleny s autorizovanými prodejci v EU. Dodavatelé některých služeb potřebných k provozu Vašich vozidel (např. zákaznický marketing, řízení reklamací, obesílání svolávacích akcí, průzkum spokojenosti zákazníků nebo asistenční služba řada jiných) mohou mít sídlo mimo EU. K zajištění ochrany Vašich osobních údajů se k tomu využívají standardní smluvní doložky o ochraně osobních údajů schválené Evropskou komisí. Vaše osobní údaje dále můžeme sdílet s organizacemi se sídlem ve Spojených státech, které se přihlásily k dodržování zásad systému EU-US Privacy Shield (štít soukromí), nebo které mají závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů nastavená dle požadavků evropských úřad§ odpovědných za jejich ochranu. Máte-li zájem o další informace, včetně kopií dokumentů, které slouží k ochraně vašich osobních údajů, kontaktujte nás, prosím, způsobem uvedeným v článku II.

XVIII. Seznam výše uvedených právních předpisů
Aby informace obsažené v tomto dokumentu byly pro Vás srozumitelnější a přehlednější, jsou v textu užívány zkratky a neúplné názvy právních předpisů. Níže jsou uvedeny přesné názvy těchto právních předpisů.

Celé texty právních předpisů lze najít:
www.zakonyprolidi.cz – české a
http://eur-lex.europa.eu/ – evropské

– Daňový řád Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
– Občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon o ochraně osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon o účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Zákon č. 499/2004 Sb.